REGULAMIN​ ​PORTALU​ ​2RYBY.PL

§​ ​1​ ​POSTANOWIENIA​ ​WSTĘPNE

1. Portal 2RYBY.PL, zwany dalej “Portalem” jest udostępniany przez ​Fundację
Mathesianum, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział
Gospodarczy KRS, pod numerem 0000599987, posiadającą numer NIP: 8971821057,
REGON: 363660761, adres siedziby i adres korespondencyjny: pl. Nankiera 17a, 50-140
Wrocław,​ ​admin@2ryby.pl

2. Regulamin jest zamieszczony na stronie internetowej www.2ryby.pl i jest dostępny
nieodpłatnie​ ​w​ ​formie,​ ​która​ ​umożliwia​ ​jego​ ​pobranie,​ ​utrwalenie​ ​i​ ​wydrukowanie.

3. Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, a każdy Użytkownik korzystający z
Portalu,​ ​zobowiązany​ ​jest​ ​do​ ​przestrzegania​ ​jego​ ​postanowień.

4. Każdy użytkownik Portalu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego
regulaminu.

5. Użytkownicy mają możliwość dostępu z Portalu do serwisów i usług innych osób poprzez
połączenie do stron internetowych należących do tych osób. W tych wypadkach zastosowanie
znajdują regulaminy lub inne dokumenty wprowadzone przez osoby udostępniające dany
serwis, bądź świadczące daną usługę, zaś Administrator nie jest stroną umów o świadczenie
usług​ ​drogą​ ​elektroniczną​ ​zawieranych​ ​pomiędzy​ ​Użytkownikiem​ ​a​ ​inną​ ​osobą.

§​ ​2​ ​DEFINICJE

Użyte​ ​w​ ​niniejszym​ ​Regulaminie​ ​poniższe​ ​pojęcia​ ​należy​ ​rozumieć​ ​w​ ​następujący​ ​sposób:

a) Portal – internetowy serwis 2RYBY.PL udostępniony na stronie internetowej pod adresem:
www.2ryby.pl lub w innych rozszerzeniach domenowych zarządzanych przez
Administratora, oferujący i dostarczający Użytkownikom treści związane z rozwojem
społeczno-religijnym;
b) Administrator – administrator Portalu 2RYBY.PL, którym jest Fundacja Mathesianum z
siedzibą​ ​we​ ​Wrocławiu;
c)​ ​Użytkownik​ ​–​ ​osoba​ ​korzystająca​ ​z​ ​Portalu​ ​2RYBY.PL;
d) Newsletter – wiadomość elektroniczna wysłana Użytkownikowi przez Administratora w
formie listu elektronicznego (e-mail) drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej
podanej​ ​przez​ ​Użytkownika​ ​za​ ​jego​ ​zgodą;
e)​ ​Regulamin​ ​-​ ​niniejszy​ ​regulamin​ ​Portalu​ ​2RYBY.PL
f) RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119/1).

§​ ​3​ ​WARUNKI​ ​KORZYSTANIA​ ​Z​ ​PORATLU​ ​2RYBY.PL

1. Odwiedzenie, przeglądanie treści i ​korzystanie z Portalu jest dobrowolne, bezpłatne i nie
wymaga​ ​rejestracji.

2.​ ​Korzystanie​ ​z​ ​Portalu​ ​oznacza​ ​akceptację​ ​regulaminu.

3. Warunkami koniecznymi dla korzystania z Portalu są: posiadanie przez Użytkownika
urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet łącznie z programem służącym do
przeglądania jego zasobów, umożliwiającym zapisywanie plików Cookies i zgoda
Użytkownika​ ​na​ ​przetwarzanie​ ​i​ ​zapisywanie​ ​plików​ ​Cookies​ ​na​ ​urządzeniu​ ​Użytkownika.

4. W przypadku korzystania przez Użytkownika z nietypowych lub nie stosowanych
powszechnie rozwiązań technicznych lub informatycznych Portal może nie być dostępny, lub
jego​ ​działanie​ ​może​ ​być​ ​ograniczone​ ​lub​ ​utrudnione.

5. Administrator informuje, że podczas korzystania z Portalu w komputerze Użytkownika
zapisywane są pliki Cookies, które umożliwiają prawidłowe działanie Portalu. Informacje na
ten​ ​temat​ ​zawiera​ ​dokument​ ​Polityka​ ​Prywatności​ ​stanowiący​ ​załącznik​ ​do​ ​Regulaminu.

§​ ​4​ ​ZASADY​ ​KORZYSTANIA​ ​Z​ ​PORTALU​ ​2RYBY.PL

1. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z
treścią​ ​niniejszego​ ​Regulaminu.

2.​ ​Korzystając​ ​z​ ​Portalu​ ​Użytkownik​ ​potwierdza,​ ​że:
a)​ ​dobrowolnie​ ​przystąpił​ ​do​ ​korzystania​ ​z​ ​Portalu,
b)​ ​zapoznał​ ​się​ ​z​ ​Regulaminem​ ​i​ ​akceptuje​ ​jego​ ​postanowienia,
c) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji systemowych, wiadomości od Administratora
oraz​ ​informacji​ ​o​ ​utrudnieniach,​ ​zmianach​ ​czy​ ​przerwach​ ​technicznych​ ​w​ ​działaniu​ ​Portalu,
d) podanie przez Użytkownika danych osobowych, tj. imienia i adresu e-mail, nastąpiło w
sposób dobrowolny i za jego zgodą, zaś umieszczenie przez Użytkownika ewentualnych
danych lub informacji dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz
za​ ​ich​ ​zgodą.

2. Zabrania się kopiowania części lub całości, a także modyfikowania części lub całości
Portalu, w tym kodu źródłowego, lub wykorzystywania go w celach zarobkowych, z
zastrzeżeniem​ ​innych​ ​postanowień​ ​Regulaminu.

3. Udostępnianie, rozpowszechnianie i publiczne odtwarzanie treści umieszczonych na
Portalu jest dozwolone pod warunkiem zachowania integralności formy i treści utworu, w
szczególności oznaczeń pochodzenia utworu zachowania jego pełnej długości oraz spójności.
Zabronione jest udostępnianie, rozpowszechnianie i publiczne odtwarzanie w celach
zarobkowych utworów zamieszczonych na Portalu, bez wyraźnej i pisemnej zgody
Administratora.

4. Korzystanie z materiałów i treści zamieszczonych na Portalu jest dopuszczalne na
zasadach określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006, Nr 90, poz. 631 ze zm.), z zastrzeżeniem postanowień
niniejszego​ ​Regulaminu.

5. Administrator może udostępniać w ramach Portalu, również utwory do których prawa
autorskie przysługują osobom trzecim. Utwory te zostaną oznaczone w odpowiedni sposób.
W tej sytuacji Użytkownik nie może udostępniać, rozpowszechniać i publicznie odtwarzać
tych​ ​utworów,​ ​bez​ ​zgody​ ​osoby​ ​trzeciej.

6.​ ​Administrator​ ​ma​ ​prawo​ ​moderować​ ​wszelkie​ ​treści​ ​zamieszczone​ ​w​ ​Portalu.

7. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej:
admin​@2ryby.pl​.

§​ ​5​ ​NEWSLETTER

1.​ ​Niniejszy​ ​regulamin​ ​określa​ ​zasady​ ​korzystania​ ​z​ ​usługi​ ​Newsletter​ ​i​ ​stanowi​ ​regulamin,​ ​o
którym​ ​mowa​ ​w​ ​art.​ ​8​ ​ust.​ ​1.​ ​pkt​ ​1)​ ​ustawy​ ​z​ ​dnia​ ​18​ ​lipca​ ​2002​ ​roku​ ​o​ ​świadczeniu​ ​usług
drogą​ ​elektroniczną​ ​(Dz.U.​ ​Nr​ ​144,​ ​poz.​ ​1204​ ​ze​ ​zm.)

2. Usługa Newsletter świadczona jest przez przez ​Fundację Mathesianum, zarejestrowaną w
rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000599987, posiadającą numer NIP: 8971821057, REGON: 363660761, adres siedziby i adres korespondencyjny: pl. Nankiera 17a, 50-140 Wrocław, adres poczty elektronicznej: admin@2ryby.pl

3. W ramach usługi Newsletter Administrator wysyła Newsletter na adres poczty
elektronicznej,​ ​podany​ ​dobrowolnie​ ​przez​ ​Użytkownika.

4.​ ​Usługa​ ​Newsletter​ ​świadczona​ ​jest​ ​bezpłatnie​​ oraz ​do czasu odwołania przez Użytkownika.

5. Z chwilą rejestracji do usługi Newsletter Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i
przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, w celu i na zasadach
określonych w Regulaminie i Polityce Prywatności. Przetwarzanie danych osobowych
Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z RODO i ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług​ ​drogą​ ​elektroniczną​ ​(Dz.U.​ ​nr​ ​144,​ ​poz.​ ​1204​ ​ze​ ​zm.).

6. Zamówienie usługi Newsletter następuje przez dokonanie przez Użytkownika
następujących​ ​czynności:
a) podanie przez Użytkownika imienia i​ ​adresu​ ​poczty​ ​elektronicznej​ ​w​ ​formularzu​ ​zamieszczonym​ na stronie internetowej w domenie 2ryby.pl
c) zaznaczenie pola potwierdzającego zapoznianie się z regulaminem i polityką prywatności
d) naciśnięcie​ ​(kliknięcie)​ ​na​ ​przycisk​ ​“ZAPISZ​ ​SIĘ”,
e) naciśnięcie (kliknięciu) linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w
przesłanej​ ​przez​ ​Administratora​ ​wiadomości​ ​elektronicznej.

7. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej i imienia Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Te dane osobowe Użytkownika będą wykorzystywany wyłącznie w celu realizacji​ ​usługi​ ​Newsletter​ ​przez​ ​Administratora.

8. ​Zamawiając usługę Newsletter Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie przez
Administratora na podany przez Użytkownika przy rejestracji adres poczty elektronicznej
treści informacyjnych oraz treści o charakterze informacji handlowej w rozumieniu ustawy z
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, pochodzących od
Administratora lub jego partnerów oraz akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. ​(w
mailu​ ​aktywującym​ ​musi​ ​być​ ​informacja​ ​o​ ​akceptacji​ ​regulaminu)

9. Użytkownik może w każdej chwili, bezpłatnie i bez podania przyczyny zrezygnować z
usługi Newsletter, naciskając (klikając) na link “zrezygnować”, który znajduje się w
każdym Newsletterze, a następnie naciskając (klikając) przycisk “TAK” w oknie przeglądarki
internetowej.

§​ ​6​ ​REKLAMACJE​ ​I​ ​NOTYFIKACJE

1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację w sprawach związanych z działaniem Portalu a
także notyfikację w przypadku, gdy materiały umieszczone na Portalu nie spełniają
warunków​ ​określonych​ ​w​ ​Regulaminie.

2. Reklamacje i notyfikacje składa się do Administratora drogą elektroniczną na adres:
admin@2ryby.pl.

3.​ ​Administrator​ ​rozpatruje​ ​reklamację​ ​terminie​ ​14​ ​dni​ ​od​ ​dnia​ ​jej​ ​otrzymania.

4. Administrator ma prawo wystąpić do wnioskodawcy o wyjaśnienia lub podanie
dodatkowych informacji, jeżeli są one niezbędne do identyfikacji autora reklamacji lub
notyfikacji albo zweryfikowania jej zasadności. W takim przypadku termin określony w ust.
3 powyżej biegnie od dnia przekazania przez wnioskodawcę informacji, o które zwrócił się
Administrator.

§​ ​7​ ​OGRANICZENIE​ ​ODPOWIEDZIALNOŚCI​ ​ADMINISTRATORA

1.​ ​Administrator​ ​nie​ ​ponosi​ ​odpowiedzialności​ ​za:
a) zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu i szkody wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu,
wynikające z błędów, niewłaściwej konfiguracji systemów operacyjnych oraz przeglądarek
internetowych lub odtwarzaczy multimedialnych, lub wynikające z dokonywania zmian i
ulepszeń​ ​w​ ​systemie;
b)​ ​szkody​ ​wywołane​ ​niedozwolonym​ ​działaniem​ ​Użytkowników;
c) jakiekolwiek szkody wynikające z działań Użytkownika niezgodnych z obowiązującymi
przepisami​ ​prawa​ ​lub​ ​postanowieniami​ ​niniejszego​ ​Regulaminu;
d) informacje pobrane z Internetu, w tym z Portalu ani za skutki ich wykorzystania przez
Użytkowników​ ​lub​ ​ich​ ​przydatność​ ​dla​ ​Użytkowników.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z
Portalu.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Użytkownika z
Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub obowiązującym
prawem.

§​ ​8​ ​POSTANOWIENIA​ ​KOŃCOWE

1.​ ​Regulamin​ ​wchodzi​ ​w​ ​życie​ ​z​ ​dniem​ ​jego​ ​opublikowania​ ​w​ ​Portalu.

2. Regulamin jest zawsze dostępny w aktualnej wersji do pobrania ze strony www.2ryby.pl.
Zmiany Regulaminu będą publikowane pod tym samym adresem w formie ujednoliconego
tekstu​ ​Regulaminu.

3. W przypadku braku akceptacji Regulaminu lub Polityki Prywatności, lub braku akceptacji
ich zmian, Użytkownik powinien powstrzymać się lub zrezygnować z korzystania z Portalu,
w​ ​tym​ ​również​ ​z​ ​usługi​ ​Newsletter​.

4.​ ​Portal​ ​i​ ​Regulamin​ ​podlegają​ ​prawu​ ​polskiemu.

ZAŁĄCZNIK​ ​NR​ ​1​ ​DO​ ​REGULAMINU

POLITYKA​ ​PRYWATNOŚCI​ ​I​ ​PLIKÓW​ ​COOKIES

§​ ​1​ ​POSTANOWIENIA​ ​WSTĘPNE

1. Polityka prywatności i plików cookies dotyczy zasad postępowania z danymi osobowymi
oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z Portalu 2RYBY.PL, dalej
zwanego “Portalem”, administrowanego przez ​Fundację Mathesianum, zarejestrowaną w
rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000599987, posiadającą numer NIP: 8971821057, REGON: 363660761, adres siedziby i adres korespondencyjny: pl. Nankiera 17a, 50-140 Wrocław, adres poczty elektronicznej: admin@2ryby.pl

2. Administratorem danych osobowych jest
Fundacja Mathesianum
​pl. Nankiera 17a
50-140 Wrocław
​NIP:​ ​8971821057
kontakt: admin@2ryby.pl

3. Korzystanie z niektórych usług lub funkcji Portalu może wiązać się z podaniem przez
Użytkownika danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,​ ​choć​ niezbędne​ ​do​ ​korzystania​ ​z​ określonych usług:
Newsletter (imię, e-mail, historia otwieralności newslettera)
Realizacja darowizny przez szybkie płatności (e-mail, imię, nazwisko, historia wpłat)
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdym momencie.

4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody na ich przetwarzanie.

4. Dane osobowe podane przez Użytkowników przetwarzane będą wyłącznie w celu
realizacji określonych usług, o których mowa w Regulaminie oraz w zakresie niezbędnym do ich wykonania. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu
podmiotowi zgodnie z RODO.

5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą również w celach marketingowych oraz
w prawnie usprawiedliwionym celu Administratora, tj. marketingu bezpośrednim własnych
produktów​ ​lub​ ​usług​ ​Administratora,​ ​wyłącznie​ ​w​ ​ramach​ ​usługi​ ​Newsletter.

6. W przypadkach i na zasadach określonych w RODO Użytkownik ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a także żądania sprostowania danych osobowych, wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, Użytkownik ma także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia swoich danych osobowych, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

7. Administrator informuje, że podczas korzystania z Portalu w komputerze Użytkownika
zapisywane są pliki Cookies, które umożliwiają prawidłowe działanie Portalu. Jeżeli
Użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie plików Cookies na jego urządzeniu, powinien
wyłączyć​ ​tę​ ​funkcję​ ​w​ ​przeglądarce​ ​lub​ ​zaprzestać​ ​korzystania​ ​z​ ​Portalu.

8. Portal 2RYBY.PL wykorzystuje pliki typu cookies, czyli niewielkie pliki tekstowe,
które są zapisywane przez Sklep na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Portalem i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia ze Sklepem z tego samego urządzenia (np. komputera,​ ​telefonu).

9. Pliki cookies zbierają anonimowe dane dotyczące korzystania ze Sklepu przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania ze Sklepu, oraz cele analityczne realizowane przez narzędzia: piksel Facebooka,​ ​Google​ ​Analitycs.